top of page

PRIVACYVERKLARING

Wij zijn er van overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de General DAta Protection Regulation van 27 april 2016 ( hierna de GDPR).

Verwerkingsverantwoordelijke

De betrokken gegevens worden verwerkt door Alienta ( ondernemingsnummer 0759.968.175).

Alienta wordt volgens de GDPR beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, wat wil zeggen dat Alienta instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en dat u bij eventuele vragen of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, u zich eenvoudig kan wenden tot Alienta, Karpelstraat 39, 8630 Veurne, feyssofia@gmail.com

 

​Doeleinden van de verwerking

Wanneer u gebruik maakt van onze website verwerken wij de opgevraagde gegevens gegevens (identificatiegegevens, contactgegevens) omdat we die nodig hebben voor het uitvoeren van onze diensten.

Vanuit ons gerechtvaardigd belang om onze dienstverlening zo veel mogelijk af te stemmen op uw specifieke behoeften, gebruiken wij uw contactgegevens ook om u relevante informatie te bezorgen over het aanbod van Alienta.

 

Doorgeven van gegevens

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan externe partijen.

Hoe lang houden wij uw gegevens bij?

.

De gegevens die wij verwerken in het kader van de uitvoering van de door u gevraagde dienst(en) houden wij maximaal bij 2 jaar bij.

 

Indien u bezwaar maakt tegen een verwerking van uw gegevens in het kader van de uitvoering van onze diensten, worden de betrokken gegevens onmiddellijk gewist.

Specifieke verwerkingen

 

Met betrekking tot de gegevens die wij nodig hebben om de gevraagde diensten uit te voeren en te voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, heeft u de volgende rechten:

  • Recht van inzage: u heeft het recht om ons inzage te vragen in uw gegevens, en in de doeleinden van de verwerking, de bewaartermijn, de rechtsgrondslag, …;

  • Recht op verbetering: u heeft het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen;

  • Recht op beperking van de verwerking: indien u het recht op verbetering uitoefent heeft u eveneens het recht aan ons te vragen uw gegevens tijdelijk niet te verwerken tot uw gegevens opnieuw correct zijn.

  • Recht op gegevenswissing: u heeft het recht om te vragen dat wij uw gegevens wissen, wanneer deze gegevens niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden;

  • Recht op overdracht van uw gegevens: u heeft het recht de gegevens die wij over u verwerken te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar bestand en het bijhorende recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;

  • Recht op bezwaar: u kan ten allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking via feyssofia@gmail.com. Alienta zal zo snel mogelijk gevolg geven aan dit verzoek, maar in afwachting heeft u eveneens het recht een beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen tot uw verzoek is ingewilligd.

  • U kan deze rechten eenvoudig en kosteloos uitoefenen door eenvoudige vraag aan feyssofia@gmail.com

 

Klachten

Moest u toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be).

bottom of page